DynastyDynasty - Mötesärendehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.10.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202802-2.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.10.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202802-1.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.10.2020 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202802-13.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.10.2020 / Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslutValiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas besluthttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202802-12.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.10.2020 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202802-11.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.10.2020 / Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen / Att fastställa fastighetsskatteprocenterna för år 2021Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen / Att fastställa fastighetsskatteprocenterna för år 2021http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202802-9.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.10.2020 / Vuoden 2021 tuloveroprosentin vahvistaminen / Att fastställa inkomstskattesatsen för år 2021Vuoden 2021 tuloveroprosentin vahvistaminen / Att fastställa inkomstskattesatsen för år 2021http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202802-8.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.10.2020 / Osavuosikatsaus II tammi - elokuu 2020 / Delårsöversikt II januari - augusti 2020Osavuosikatsaus II tammi - elokuu 2020 / Delårsöversikt II januari - augusti 2020http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202802-7.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.10.2020 / Eroanomus Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen luottamustehtävästä - Laine / Anhållan om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i Samkommunen Mellersta Nylands Vattens samkommunsfullmäktige - LaineEroanomus Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen luottamustehtävästä - Laine / Anhållan om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i Samkommunen Mellersta Nylands Vattens samkommunsfullmäktige - Lainehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202802-6.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.10.2020 / Valtuuston kokouksessa 5.10.2020 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 5.10.2020Valtuuston kokouksessa 5.10.2020 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 5.10.2020http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202802-5.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.10.2020 / Valtuuston kokouksessa 21.9.2020 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 21.9.2020Valtuuston kokouksessa 21.9.2020 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 21.9.2020http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202802-4.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.10.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202802-3.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 19.10.2020 / Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma / Budget för 2021 och ekonomiplan för 2021-2023 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma / Budget för 2021 och ekonomiplan för 2021-2023 http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202802-10.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 13.10.2020 / Sivistysvaliokunnan vastaus valtuuston esittämiin sivistysosaston vuosien 2016 - 2019 taloden toteutumista koskeviin kysymyksiin / Bildningsutskottets svar på kommunfullmäktiges frågor om bildningsavdelningens ekonomiska utfall år 2016 - 2019Sivistysvaliokunnan vastaus valtuuston esittämiin sivistysosaston vuosien 2016 - 2019 taloden toteutumista koskeviin kysymyksiin / Bildningsutskottets svar på kommunfullmäktiges frågor om bildningsavdelningens ekonomiska utfall år 2016 - 2019http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202809-12.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 13.10.2020 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202809-11.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 13.10.2020 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202809-10.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 13.10.2020 / Pöytäkirjan 29.9.2020 tarkastaminen / Justering av protokollet 29.9.2020Pöytäkirjan 29.9.2020 tarkastaminen / Justering av protokollet 29.9.2020http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202809-9.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 13.10.2020 / Sidonnaisuusrekisterin toimittaminen valtuustolle tiedoksi / Tillkännagivning av register över bindningar till fullmäktigeSidonnaisuusrekisterin toimittaminen valtuustolle tiedoksi / Tillkännagivning av register över bindningar till fullmäktigehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202809-8.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 13.10.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202809-2.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 13.10.2020 / Rakennus- ja ympäristövaliokunnan järjestämä seminaari / Seminarie ordnat av byggnads- och miljöutskottetRakennus- ja ympäristövaliokunnan järjestämä seminaari / Seminarie ordnat av byggnads- och miljöutskottethttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202809-6.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 13.10.2020 / Tilintarkastajan raportointi / Revisorns rapporteringTilintarkastajan raportointi / Revisorns rapporteringhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202809-5.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 13.10.2020 / Kehitysjohtajan katsaus / Utvecklingsdirektörens översiktKehitysjohtajan katsaus / Utvecklingsdirektörens översikthttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202809-4.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 13.10.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202809-3.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 13.10.2020 / Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningarSaapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202809-7.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 13.10.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202809-1.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 13.10.2020 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202812-7.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 13.10.2020 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202812-6.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 13.10.2020 / Johtokunnan kohdentamat harvaan asuttujen alueiden ja lyhyiden jakelujohtojen hankkeet / Projekt som av direktionen specificerats som glesbygdsområden och områden med korta distributionsledningarJohtokunnan kohdentamat harvaan asuttujen alueiden ja lyhyiden jakelujohtojen hankkeet / Projekt som av direktionen specificerats som glesbygdsområden och områden med korta distributionsledningarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202812-5.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 13.10.2020 / Osavuosikatsaus 1-8/2020 / Delårsavsikt 1-8/2020Osavuosikatsaus 1-8/2020 / Delårsavsikt 1-8/2020http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202812-4.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 13.10.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202812-3.HTM