Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinkeinojaosto/Näringssektionen
Protokoll 31.08.2020 klo 17:30 - 19:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
23   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
24   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
25   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
26   Tilannekatsaus poikkeusolojen vaikutuksesta elinkeinoyksikön toimintaan / Situationsöversikt över hur undantagsförhållanden påverkat näringsenhetens verksamhet
27   Katsaus tontinluovutustilanteeseen / Översikt över situationen gällande tomtöverlåtelse
28   Työllisyyskatsaus / Sysselsättningsöversikt
29   Syksyn 2020 kokousaikataulu / Mötestidtabellen för hösten 2020

Ledamot Uppgift
Suuronen Juha puh.joht./ordf.
Petäkoski Pekka varapuh.joht/vice ordf.
Liljeström Christel jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Rope Timo jäsen/medlem
Aalto Juhani yritysedustaja/företagsrepresentant
Weckström Christer yritysedustaja/företagsrepresentant
Söderqvist Erin nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Duréault Elina elinkeinopäällikkö/näringschef
Puonti Lassi työllisyyspäällikkö / sysselsättningschefen
Lindqvist Kaj kh:n puheenjohtaja/kst:s ordförande
Merjomaa Pauliina pöytäkirjanpit./protokollför.