Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Protokoll 02.09.2020 klo 17:00 - 18:02 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
79   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
80   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
81   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
82   Asian rakymp § 70 17.6.2020 tarkastaminen / granskning av ärende § 70 17.6.2020
83 Lausunto yhteislupahakemuksesta - Porvoon kaupungin kuntatekniikka ja Porvoon Vesi, Metsäpirtintie 60, Porvoo / Utlåtande om gemensam tillståndansökan - Borgå stads kommunteknik och Borgå vatten, Metsäpirttivägen 60 Borgå
84 Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittäminen 2020 / Uppdatering av miljövårdsmyndighetens taxa i Sibbo kommun 2020
85   Lausunto hallintopakon asettamista koskevasta valituksesta, Ireneudd 4:3 ja Löfbacka 4:94 / Utlåtande gällande besvär mot förvaltningstvångsbeslut, Ireneudd 4:3 och Löfbacka 4:94
86   Oikaisuvaatimus 20-0330-OIK suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamispäätöksestä 20-0255-SUU / Rättelseyrkan 20-0330-OIK gällande avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 20-0255-SUU
87   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
88   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Tamminen Ari jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Buddas Pirkko jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Ruponen Saija asiantuntija/sakkunnig
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare