Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten
Protokoll 02.06.2020 klo 17:00 - 17:26 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
7   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
8   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
9   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
10 Osavuosikatsaus 1-4/2020 / Delårsavsikt 1-4/2020_Sipoon Vesi-liikelaitoksen johtokunta
11   Ilmoitusasiat / Delgivningar
12   Tiedoksianto Sipoon kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueluonnoksen etenemisestä / Information om hur utkastet till verksamhetsområde för Sibbo kommuns vattentjänstverk framskrider

Ledamot Uppgift
Sandström Stefan puh.joht./ordf.
Tamminen Ari varapuh.joht./viceordf.
Holmberg Gunilla jäsen/medlem
Janhunen Ilkka jäsen/medlem
Pöllönen Sirpa jäsen/medlem
Huttunen Matti esittelijä/föredragare
Grandell Nina pöytäkirjanpit. /protokollför.
Merjomaa Pauliina tekn.siht/tekn.sekr.