Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Protokoll 04.03.2020 klo 17:10 - 21:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
17   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
18   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
19   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
20 Talousarvio 2020 - 2022, kustannusjako yksiköittäin / Budget 2020 - 2022, enhetsvis kostnadsfördelning
21 Tekniikka ja ympäristöosaston tilinpäätös ja toimintakertomus 2019, Tekniikka- ja ympäristöosasto, rakennus- ja ympäristövaliokunta / Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019, Teknik- och miljöavdelningen, Byggnads- och miljöutskottet
22 Rakennustöiden keskeyttäminen, Storuddintie 259 / Avbrytande av byggnadsarbeten, Storuddsvägen 259
23   Inte offentlig
24 Rakennustöiden keskeyttäminen, Lisebergintie 27 / Avbrytande av byggnadsarbeten, Lisebergsvägen 27
25 Ympäristöluvan lupamääräyksen 13.6. muuttaminen erityisen selvityksen perusteella, kaakkoinen ja lounainen maavalli / Ändring av tillståndsbestämmelse 13.6. i miljötillstånd på basis av särskild utredning, sydotsliga och sydvästliga jordvallen - Rudus Oy, kallion louhinta- ja murskaustoiminta, Martinkylä, Sipoo
26   Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 20-0040-SUP, Alvallantie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 20-0040-SUP, Alvallavägen
27   Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 19-492-SUP, Linnanpellontie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 19-492-SUP, Borgbyvägen
28   Poikkeamispäätös 20-0022-POI, Kitöntie / Undantagsbeslut 20-0022-POI, Kitövägen
29   Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 20-0001-SUP, Spjutsundintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 20-0001-SUP, Spjutsundsvägen
30   Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 19-457-SUP, Linnäsvägen / Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 19-457-SUP, Linnäsintie
31   Rakennus- ja ympäristövaliokunnan lausunto Sipoon Energia Oy:n 110 kV:n voimansiirtojohdosta Landbo-Massbyn alueella ja sen suunnitellusta reittimuutoksesta Arlan teollisuusalueen ympäristössä / Byggnads- och miljöutskottets utlåtande om Sibbo Energi Ab:s kraftöverföringsledning på 110 kV i Landbo-Massby och den planerade ruttändringen i omgivningen runt Arla industriområde
32 Rakennuslupa 20-0051-R, Jokipuiston koulu, rakennuksen sisätilojen muutokset ja julkisivumuutokset, Pilvilinnantie 7, Bygglov 20-0051-R, Åparkens skola, byggnadens inre och fasad ändringar, Pilvilinnavägen 7
33   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
34   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Tamminen Ari jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Buddas Pirkko jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Mikkola Ida Asiantuntija/Sakkunniga