Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinkeinojaosto/Näringssektionen
Protokoll 06.02.2020 klo 17:30 - 18:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4   Kasvuyrityskyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet / Enkät bland tillväxtföretag - resultat och fortsatta åtgärder
5   Kokousaikataulu 2020 / Mötestidtabell 2020
6   Varojen käyttö 2020 / Användning av medel 2020
7 Elinkeinojaoston lausunto Sipoon saaristo-ohjelmasta 2019-2021 / Näringssektionens utlåtande om Sibbo skärgårdsprogram 2019-2021

Ledamot Uppgift
Suuronen Juha puh.joht./ordf.
Kankfelt Tim varajäsen/ersättare
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Rope Timo jäsen/medlem
Rantama Kaisa yritysedustaja/företagsrepresentante
Duréault Elina elinkeinopäällikkö/näringschef
Merjomaa Pauliina pöytäkirjanpit./protokollför.
Ulander Mikko Innolink, asiantuntija
Karhu Päivi Innolink, asiantuntija