Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Protokoll 29.01.2020 klo 17:00 - 21:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4   Lausunto oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä 19-0403-OIK koskevasta valituksesta Helsingin hallinto-oikeudelle / Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol gällande besvär mot rättelseyrkan 19-0403-OIK
5 Sipoon saaristo-ohjelma 2019 - 2021, päätös lausunnosta / Skärgårdsprogrammet för Sibbo 2019 - 2021, beslut gällande utlåtandet
6 Rakennus- ja ympäristövaliokunnan lausunto T9 Taasjärvi IV -asemakaavaehdotuksesta / Byggnads- och miljöutskottets utlåtande om förslag till T9 detaljplan för Tasträsk IV
7 Ympäristövalvonnan valvontasuunnitelma - vuosikertomus 2019 / Miljöövervakningens övervakningsplan - årsberättelse 2019
8 Vekkox Oy- ympäristölupa ja maa-aineslupa, kalliokiviaineksen otto ja murskaus sekä pilaantumattoman maa-ainesjätteen hyödyntäminen /Miljö- och marktäktslov, brytning och krossning av stenmaterial från berg samt deponering av icke-förorenat jordavfall, Linnapelto / Borgby
9 Lausunto Sipoon ampumaradan ympäristöluvan lupamääräyksissä 7. ja 10. määrättyjen määräaikojen pidentämisestä / Utlåtande om Förlängande av de i tillståndsbestämmelserna 7. och 10. utsatta tiderna i miljötillståndet för skjutbanan i Sibbo, Suomen metsästysyhdistys ry - Finska jatksföreningen ry
10 Ympäristölupa, maankaatopaikka / Miljötillstånd, jordavstjälpningsplats - Potentiel, Spjutsund 754-430-9-32
11   Rakennus- ja ympäristövaliokunnan vastaus vammaisneuvoston kirjelmään koskien ilmanlaatua / Byggnads- och miljöutskottets svar till handikapprådet gällande skrivelse angående luftkvalitet
12   Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 19-457-SUP, Linnäsvägen / Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 19-457-SUP, Linnäsintie
13   Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 19-492-SUP, Linnanpellontie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 19-492-SUP, Borgbyvägen
14   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
15   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Saarnio Sini-Pilvi puheenjohtaja/ordförande
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Tamminen Ari jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Henrik Gustafsson Varajäsen/ersättare
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Ruponen Saija asiantuntija/sakkunniga
Tove Hagman asiantuntija/sakkunniga