Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Protokoll 11.12.2019 klo 18:19 - 20:50 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
117   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
118   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
119   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
120   Rakennus- ja ympäristövaliokunnan kokousaikataulu keväälle 2020 / Byggnads- och miljöutskottets mötestidtabell för våren 2020
121 Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Utlåtande gällande miljötillståndsansökan - Sibbo Skyttegille rf
122 Ympäristövalvonnan valvontasuunnitelma 2020-2022 / Miljötillsynens övervakningsplan 2020-2022
123 Maastoliikennelain mukainen lupa, ajoharjoittelu- ja kilparata / Tillstånd enligt terrängtrafiklagen, bana för övningskörningar och tävlingar, Team Sipoon Pojat ry
124 Lausunto yhteislupahakemuksesta / Utlåtande om gemensam tillståndsansökan - Destia Oy, Kilpilahdentie 120, Porvoo / Borgå
125   Lausunto Kaunissaaren ranta-asemakaavaehdotuksesta / Utlåtande gällande stranddetaljplaneförslag för Fagerö
126   Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 19-452-SUP, Bergåsantie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 19-452-SUP, Bergåsavägen
127   Poikkeamispäätös 19-0419-POI, Myyraksen Jalavatie / Undantagsbeslut 19-0419-POI, Myras Almväg
128   Undantagsbeslut 19-0301-POI, Norrkullalandet / Poikkeamispäätös 19-0301-POI, Norrkullalandet
129 Uhkasakon asettaminen, Kaakonkulma 1-145 / Föreläggande av vite, Kaakonkulma 1-145
130 Poikkeamispäätös 19-482-POI, rakennuslupa 19-486-R ja toimenpidelupa 19-484-T, kerrostalot (2 kpl) ja talousrakennus sekä paikoitusalue, Gneissikaari 2 ja 4 / Undantagslov 19-482-POI, bygglov 19-486-R och åtgärdstillstånd 19-484-T, två höghus, en ekonomibyggnad och ett parkeringsområde, Gnejsbogen 2 och 4
131 Rakennuslupa 19-485-R, Luhtikäytävätalot 3 kpl ja talousrakennus, Kvartsitie 6 / Bygglov 19-485-R, tre loftgångshus och en ekonomibyggnad, Kvartsvägen 6
132   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
133   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Tamminen Ari jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Buddas Pirkko jäsen/medlem
Björn Backström varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Saija Ruponen asiantuntija/sakkunniga
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare