Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Protokoll 29.10.2019 klo 17:30 - 21:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
68   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
69   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
70   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
71 Kunnanhallituksen vastine vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta / Kommunstyrelsens utlåtande om utvärderingsberättelsen år 2018
72   Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuualueilta / Revisionsnämndens medlemmars observationer av sina ansvarområden för uppföljning
73   Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningar
74 Sidonnaisuusilmoitukset / Redogörelser för bindningar
75   Tilintarkastajan raportointi / Revisorns rapportering

Ledamot Uppgift
Lehtonen Harri puheenjohtaja/ordförande
Rauha Hannele varapj/viceorf
Lindblom Minna jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Toivola Kirsi jäsen/medlem
Slotte Martin tilintarkastaja/revisor
Heittola Tommi pöytäkirjanpitäjä/Protokollsförare