Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Protokoll 23.10.2019 klo 17:09 - 18:07 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
100   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
101   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
102   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
103   Hallintopakkomääräyksen noudattamisen valvonta - Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisen määräyksen antaminen kiinteistökohtaisesta talousjätevesien käsittelystä ja 184 §:n mukaisen juoksevan uhkasakon asettaminen määräyksen tehosteeksi / Föreläggande om fastighetsspecifik behandling av hushållsavloppsvatten i enlighet med 175 § i miljöskyddslagen samt förening av föreläggandet med ett hot om löpande vite i enlighet med 184 § i miljöskyddslagen - kiinteistö / fastighet Vernamo
104 Sipoon kunnan edustajan nimeäminen Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 2019 / Utnämnande av Sibbo kommuns representant till Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.:s stadgeenliga höstmöte 2019
105   Oikaisuvaatimus 19-0403-OIK suunnittelutarveratkaisun 19-0251-SUU maksusta / Rättelseyrkan 19-0403-OIK gällande avgift för avgörande av planeringsbehov 19-0251-SUU
106 Rakennusluvan muutos 19-0404-RM, vähäinen laajennus ja muutoksia Nikkilän Sydämen koulurakennukseen, Iso Kylätie 12 / Ändringslov 19-0404-RM, mindre tillbyggnad och ändringar till Nickby Hjärtats skolbyggnad, Stora Byvägen 12
107   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
108   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Tamminen Ari jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Tapio Pauliina varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare