Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Protokoll 24.09.2019 klo 16:00 - 19:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
61   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
62   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
63   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
64   Kunnanjohtajan kastsaus / Kommundirektörens översikt
65   Talousjohtajan osavuosikatsaus / Ekonomidirektörens delårsöversikt
66   Teknisen johtajan katsaus / Tekniska direktörens översikt
67   Sidonnaisuusilmoitukset / Redogörelser över bindningar

Ledamot Uppgift
Lehtonen Harri puheenjohtaja/ordförande
Rauha Hannele varapj/viceorf
Lindblom Minna jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Toivola Kirsi jäsen/medlem
Slotte Martin sihteeri/sekre. Tilintarkastaja
Heittola Tommi asiantuntija/sakkunnig KPMG
Grannas Mikael Kj/Kd
Kivilevo Pekka talousj./ekon.dir.
Myllyvirta Ilari tekn.j/tekn.dir.