Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Protokoll 16.09.2019 klo 17:05 - 18:31 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
94   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
95   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
96   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
97 Talousarvion 2020 - 2022 investointiosa, lausunto / Investeringsdelen i budgeten för åren 2020 - 2022, utlåtande
98   Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen, 753-412-3-52 Kartanonrinteen asemakaava-alueella / Förlängning av byggnadsförpliktelse, 753-412-3-52 på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde
99 Kauppahinnan hyvitys Bastukärrin asemakaava-alue, kortteli 704, Talosi Yhtiöt Oy / Kreditering av köpepriset, Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, Talosi Yhtiöt Oy
100 Jokilaakson asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 5062, tontti 1, KOA-Asunnot Oy (Asunto osakeyhtiö Sipoon Jokilaakson Tähti) / Tomtförsäljning på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5062, tomt 1, KOA-Asunnot Oy (Asunto osakeyhtiö Sipoon Jokilaakson Tähti)
101   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser
102   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Hindsberg Jan varajäsen/ersättare
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Viita Mari jäsen/ledamot
Wikström Mia jäsen/ledamot
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Lindqvist Kaj Kh:n pj/Kst ordf.
Pokkinen Ahti nuor.valt.ed./ungd.fullm.repr.
Grannas Mikael esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpit./protokollför.
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Mattson Oskar asiantuntija/sakkunnig