Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Protokoll 24.09.2019 klo 17:20 - 18:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
282   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
283   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
284   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
285   Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen, 753-412-3-52 Kartanonrinteen asemakaava-alueella / Förlängning av byggnadsförpliktelse, 753-412-3-52 på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde
286   Suomenkielisen opetusjohtajan virkanimikkeen muuttaminen opetuspäälliköksi / Att ändra tjänstebenämningen för utbildningsdirektören till utbildningschef
287 Arviointikertomus 2018; lausunto / Utvärderingsberättelse; utlåtande
288 Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2019 talousarvioon Amiraalintien johtojen siirtoon / Att bevilja tilläggsanslag i budgeten för år 2019 för flyttande av ledningar vid Amiralsvägen
289   Talousarvio 2019 muutos - Jokipuiston koulun väistötilojen kustannukset / Ändring i budgeten för år 2019 - Kostnaderna för tillfälliga lokaler för Jokipuiston koulu
290 Talousarvio 2019 muutos- varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksutuottojen väheneminen vuonna 2019 / Ändring i budgeten för år 2019 - minskning av klientavgiftsintäkterna inom småbarnspedagogiken år 2019
291 Aloite liputuksesta itsenäisyyspäivänä kunnan kiinteistöissä Nikkilän/Kirkonkylän ja Söderkullan alueilla/Tom Sundbäck ym. / Motion om att flagga på självständighetsdagen vid kommunensfastigheter i Nickby och Söderkullaområdet/Tom Sundbäck mfl.
292   Valtuuston kokouksessa 9.9.2019 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 9.9.2019
293   Ilmoitusasiat / Delgivningar
294   Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
295   Kehitysjohtajan viran täyttäminen / Att besätta tjänsten som utvecklingsdirektör

Ledamot Uppgift
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Liljeström Maria varajäsen/ersättare
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Sandström Stefan jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig