Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Protokoll 10.09.2019 klo 16:37 - 19:08 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
261   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
262   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
263   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
264 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön kyselyyn koskien kuntien roolia sote-palvelujen tuottajina maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvassa palvelujärjestelmässä / Utlåtande om social- och hälsovårdsministeriets enkät gällande kommunernas roll som producenter av social- och hälsovårdstjänster då landskapen ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården
265   Toimintakeskus Risteyksen toiminnan siirtäminen Sosiaali- ja terveysosastolta Kehitys- ja kaavoituskeskukseen ja uuden Työllisyysyksikön perustaminen / Överflyttning av Verksamhetscentret Vägskälet från Social- och hälsovårdsavdelningen till Utvecklings- och planläggningscentralen samt grundande av en ny Sysselsättningsenhet
266   Kotihoidonohjaajan (vakanssi 122156) virkanimikkeen muuttaminen kehittämisvalmentajaksi 1.10.2019 alkaen / Ändring av tjänstebenämningen för hemvårdsledaren (vakans 122156) till utvecklingscoach fr.o.m. 1.10.2019
267 Aloite ikäihmisten liikuntapalveluiden kattavuudesta, tiedottamisesta ja kuljetuspalveluista/Marja Manninen-Ollberg ym. / Motion om utbudet av och informationen om motionstjänster för äldre samt färdtjänsterna till dem/Marja Manninen-Ollberg m.fl.
268 Maankäyttösopimus, E 4A Jontaksen urheilupuiston asemakaava / Markanvändningsavtal, E 4A Detaljplan för Jontas idrottspark
269 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 706, PNO Finland Oy / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 706, PNO Finland Oy
270 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, kiinteistö K5055 T3 (753-423-9-145) / Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, fastighet K5055 T3 (753-423-9-145)
271 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, kiinteistö K5055 T4 (753-423-9-146) / Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, fastighet K5055 T4 (753-423-9-146)
272 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, kiinteistöt K5055T5 (753-423-9-147) ja K5055T6 (753-423-9-148) / Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, fastighetena K5055T5 (753-423-9-147) och K5055T6 (753-423-9-148)
273 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta/Master Yhtiöt Oy / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde/Master Yhtiöt Oy
274 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Vaahteramäen yrityspuiston alueelta / Utarrendering av fast egendom i Lönnbacka företagspark
275 Sipoon saaristo-ohjelma 2019 - 2021 / Sibbo skärgårdsprogram 2019 - 2021
276   Talousarvio 2019 muutos - Jokipuiston koulun väistötilojen kustannukset / Ändring i budgeten för år 2019 - Kostnaderna för tillfälliga lokaler för Jokipuiston koulu
277   Talousarvio 2019 muutos- varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksutuottojen väheneminen vuonna 2019 / Ändring i budgeten för år 2019 - minskning av klientavgiftsintäkterna inom småbarnspedagogiken år 2019
278   Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osakkeiden luovutus / Överlåtelse av aktier i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
279   Sivistysjohtajan viran täyttäminen / Att besätta tjänsten som bildningsdirektör
280   Ilmoitusasiat / Delgivningar
281   Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut

Ledamot Uppgift
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan jäsen/medlem
Suuronen Juha varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Kokko Leena asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig