Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Protokoll 26.08.2019 klo 17:00 - 19:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
80   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
81   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
82   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
83 Talousarvion 2020 - 2022 investointiosa, lausunto / Investeringsdelen i budgeten för åren 2020 - 2022, utlåtande
84 T9 Taasjärvi IV:n asemakaavan luonnos / Utkast för detaljplan för Tasträsk IV
85 Kiinteän omaisuuden ostaminen, kiinteistö Björkbacka 753-429-1-34 / Inköp av fast egendom, fastigheten Björkbacka 753-429-1-34
86 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 706, PNO Finland Oy / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 706, PNO Finland Oy
87 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, kiinteistöt K5055T5 (753-423-9-147) ja K5055T6 (753-423-9-148) / Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, fastighetena K5055T5 (753-423-9-147) och K5055T6 (753-423-9-148)
88 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, kiinteistö K5055 T3 (753-423-9-145) / Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, fastighet K5055 T3 (753-423-9-145)
89 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, kiinteistö K5055 T4 (753-423-9-146) / Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, fastighet K5055 T4 (753-423-9-146)
90 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta/Master Yhtiöt Oy / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde/Master Yhtiöt Oy
91 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Vaahteramäen yrityspuiston alueelta / Utarrendering av fast egendom i Lönnbacka företagspark
92   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser
93   Maankäyttöjaoston syyskuun kokousaika / Mötestid i september för markanvändningssektionen

Ledamot Uppgift
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Saarnio Sini-Pilvi varajäsen/ersättare
Viita Mari jäsen/ledamot
Wikström Mia jäsen/ledamot
Åström Magnus jäsen/ledamot
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Lindqvist Kaj KH pj/KST ordf.
Pokkinen Ahti nuor.valt.ed./ungd.fullm.repr.
Grannas Mikael esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpit./protokollför.
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig