Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Protokoll 28.08.2019 klo 18:18 - 19:50 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
76   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
77   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
78   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
79 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta RAKYMP 12.12.2018 § 136 tehdystä valituksesta /Utlåtande till Vasa förvaltningsdomstol om besvär i ärende RAKYMP 12.12.2018 § 136
80 Ympäristövalvonnan valvontasuunnitelma - vuosikertomus 2018 / Miljöövervakningens övervakningsplan - årsberättelse 2018
81   Oikaisuvaatimus 19-0310-OIK rakennusluvasta 19-0157-R, asuinrakennuksen ja kahden talousrakennuksen rakentaminen kiinteistölle Solberget / Rättelseyrkan 19-0310-OIK gällande bygglov 19-0157-R, byggande av egnahemshus och två ekonomibyggnader på fastigheten Solberget
82   Oikaisuvaatimus 19-0317-OIK toimenpideluvasta 19-0257-T, aallonmurtajan rakentaminen kiinteistölle Camp RockSand / Rättelseyrkan 19-0317-OIK gällande åtgärdslov 19-0257-T, byggande av vågbrytare på fastigheten Camp RockSand
83   Lausunto uhkasakon tuomitsemista koskevasta valituksesta, Malmkärr RN: 17:7 / Utlåtande gällande besvär mot utdömande av vite, Malmkärr Rnr 17:7
84   Poikkeamispäätös 19-0167-POI, Nuottakodantie / Undantagsbeslut 19-0167-POI, Nothusvägen
85   Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 19-0092-SUP, Prästbackankuja / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 19-0092-SUP, Prästbackagränden
86 MRL 164 §:n mukainen päätös kiinteistöjen yhteisjärjestelystä, Nikkilän asemakaava-alueen kortteli 2009 / Beslut om fastigheternas samreglering enligt MBL 164 §, Nickby detaljplaneområdes kvarter 2009
87 Rakennuslupa 19-0315-R, KT-logistiikkakeskuksen varastoteltan laajennus, Keuksuontie 1 / Byggnadslov 19-0315-R, tillbyggnad till logistikbyggnadens lagertält, Keuksuovägen 1
88   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
89   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Tamminen Ari jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Buddas Pirkko jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Ruponen Saija asiantuntija/sakkunnig
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Hagman Tove asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare