Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Protokoll 10.06.2019 klo 17:00 - 20:41 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
57   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
58   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
59   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
60 RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos / Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen
61 RA5 Kaunissaaren ranta-asemakaava / Stranddetaljplan för Fagerö
62 E4A Jontaksen urheilupuiston asemakaava / E4A Detaljplan för Jontas idrottspark
63 G27 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava / G27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog
64 Rakennuskiellon purkaminen, Sibbesborgin osayleiskaava-alue / Upphävande av byggförbud, Sibbesborgs delgeneralplaneområde
65   Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman (MAL 2019) hyväksyminen / Att godkänna den strategiska planen för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen (MAL 2019).
66 Kalliomäen asemakaava-alueen tontinmyyntiperiaatteet / Tomtförsäljningsprinciper för Stenbacka detaljplaneområde
67 Kalliomäen asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 592 tontit 1-3, YIT Suomi Oy / Tomtförsäljning på Stenkulla detaljplaneområde, kvarter 592 tomterna 1-3, YIT Suomi Oy
68 Jokilaakson asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 5062, tontti 1, Elanta Oy / Tomtförsäljning på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5062, tomt 1, Elanta Oy
69 Jokilaakson asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 5052, Asmo Talot Oy / Tomtförsäljning på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5052, Asmo Talot Oy
70 Jokilaakson asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 5056 / Tomtförsäljning på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5056
71 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 704, Kilon Osuus-Auto / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, Kilon Osuus-Auto
72 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 704, Dhollandia Finland Oy / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, Dhollandia Finland Oy
73 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti ja vuokrasopimuksen muutos, kortteli 704, TT Estate Oy / Tomtförsäljning och ändring av arrendeavtal på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, TT Estate Oy
74 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1537 T2, 753-423-6-202 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1537 T2, 753-423-6-202
75   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser

Ledamot Uppgift
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Lindqvist Clara varajäsen/ersättare
Viita Mari jäsen/ledamot
Åström Magnus jäsen/ledamot
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Lindqvist Kaj Kh:n pj/Kst:s ordf.
Grannas Mikael esittelijä/föredragande
Tanskanen Tiina pöytäkirjanpit./protokollför.
Huisko Sirkku asiantuntija/sakkunnig
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Kaski Suvi asiantuntija/sakkunnig
Söderholm Dennis asiantuntija/sakkunnig