Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Protokoll 19.06.2019 klo 17:34 - 20:11 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
60   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
61   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
62   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
63   Rakennus- ja ympäristövaliokunnan kokousaikataulu syksylle 2019 / Byggnads- och miljöutskottets mötestidtabell för hösten 2019
64 Osavuosikatsaus 4/2019, tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Delårsöversikt 4/2019, tekniska utskottet, byggnads- och miljöutskottet, driftsekonomi - rakymp
65 Ympäristölupa, maankaatopaikka / Miljötillstånd, avstjälpningsplats - Marko Ollila, Spjutsund 753-430-3-42
66   Hallintopakkomääräysten noudattamisen valvonta - Ympäristönsuojelulain mukainen päätös kirjallisesta vireillepanosta koskien kiinteistökohtaista talousjätevesien käsittelyä ja johtamista / Övervakning av efterföljande i förvaltningstvångsförordnande - Beslut om skriftligt anhängiggörande enligt miljöskyddslagen beträffande fastighetsspecifik behandling och avledning av hushållsavloppsvatten - kiinteistöt / fastigheterna New Dawn, Lugnäsro ja Lugnebo
67   Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 19-0142-SUP, Sääskitie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 19-0142-SUP, Myggvägen
68   Poikkeamispäätös 19-0154-POI, Nuottakodantie / Undantagsbeslut 19-0154-POI, Nothusvägen
69   Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös ja 19-0177-SUP, Tärskogintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 19-0177-SUP, Tärskogsvägen
70 Rakennuslupa 19-0242-R, kerrostalo ja autokatos, Gneissikaari 7 / Bygglov 19-0242-R, höghus och skyddstak för bilar, Gnejsbogen 7
71 Rakennuslupa 19-0249-R, asuinkerrostalot 4 kpl ja autokatokset 2 kpl, Mixintie 9 / Bygglov 19-0249-R, fyra höghus och två skyddstak för bilar, Mixvägen 9
72 Rakennuslupa 19-0246-R, Juhlatalo, määräaikainen käyttötarkoituksen muutos, Vanha Vesitorninmäki 3 / Bygglov 19-0246-R, Festsalen, tillfällig ändring av användningsändamål, Gamla Vattentornsbacken 3
73 Rakennuslupa 19-0271-R, Lival, toimisto- ja tuotantorakennuksen laajennus ja osittainen käyttötarkoituksen muutos, Lukkarinmäentie 2 / Bygglov 19-0271-R, Lival, utvidgning av kontors- och produktionsbyggnad och partiell ändring av användningsändamål till kontorsbyggnad, Klockarbackavägen 2
74   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
75   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Buddas Pirkko jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Tamminen Ari varajäsen/ersättare
Rantala Juhani varajäsen/ersättare
Zakowski Monica varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Ruponen Saija asiantuntija/sakkunnig
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare