Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Protokoll 04.06.2019 klo 19:30 - 20:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
26   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
27   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
28   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
29   Hammasväline Oy:n oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon instrumenttien hankinnasta / Hammasväline Oy:s begäran om upphandlingsrättelse gällande upphandling av munhälsovårdens instrument
30 Osavuosikatsaus 30.4.2019, Sosiaali- ja terveysosasto / Delårsöversikt 30.4.2019, Social- och hälsovårdsavdelningen
31 Aloite ikäihmisten liikuntapalveluiden kattavuudesta, tiedottamisesta ja kuljetuspalveluista / Marja Manninen-Ollberg ym. / Motion om utbudet av och informationen om motionstjänster för äldre samt färdtjänsterna till dem / Marja Manninen-Ollberg m.fl.
32   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Röman Micaela pj/ordf.
Manninen-Ollberg Marja vara pj/vice ordf.
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Sandström Stefan kh. ed./ kst. rep.
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Jankkari Liisa varajäsen/ersättare
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Maja Paulina sihteeri/sekr.