Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Protokoll 18.06.2019 klo 16:35 - 20:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
209   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
210   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
211   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
212 Hankintaohje, kansalliset- ja EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat / Anvisning för upphandlingar, överskridande nationella- och EU-tröskelvärdena
213 Osavuosikatsaus tammikuu-huhtikuu 2019 / Delårsöversikt januari-april 2019
214 Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman kehykset / Ramar för budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2021-2022
215 RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos / Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen
216 Rakennuskiellon purkaminen, Sibbesborgin osayleiskaava-alue / Upphävande av byggförbud, Sibbesborgs delgeneralplaneområde
217 Kalliomäen asemakaava-alueen tontinmyyntiperiaatteet / Tomtförsäljningsprinciper för Stenbacka detaljplaneområde
218 Kalliomäen asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 592 tontit 1-3, YIT Suomi Oy / Tomtförsäljning på Stenkulla detaljplaneområde, kvarter 592 tomterna 1-3, YIT Suomi Oy
219 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 704, Kilon Osuus-Auto / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, Kilon Osuus-Auto
220 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 704, Dhollandia Finland Oy / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, Dhollandia Finland Oy
221 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti ja vuokrasopimuksen muutos, kortteli 704, TT Estate Oy / Tomtförsäljning och ändring av arrendeavtal på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, TT Estate Oy
222 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1537 T2, 753-423-6-202 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1537 T2, 753-423-6-202
223   Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman (MAL 2019) hyväksyminen / Att godkänna den strategiska planen för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen (MAL 2019).
224 Kehitys- ja kaavoituskeskuksen toimintasäännön muuttaminen / Att ändra verksamhetsstadgan för Utvecklings- och planläggningscentralen
225   Asemakaavapäällikön virkanimikkeen muuttaminen kaavoituspäälliköksi / Att ändra tjänstebenämningen för detaljplanechefen till planläggningschef
226   Yrityskoordinaattorin palkkaaminen / Anställning av företagskoordinator
227   Eroanomus luottamustoimesta - Elfgren / Anhållan om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag - Elfgren
228   Eroanomus luottamustoimesta - Alasara / Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag - Alasara
229   Kerava-Sipoo Monitoimihallin esiselvitys / Förutredningen för Kervo-Sibbo Allaktivitetshallen
230   Ådalens If ry:n (ÅIF) ja Sipoon kunnan yhteistyö-/mainossopimus kaudelle 2020-2021 / Samarbets-/sponsoravtal mellan Ådalens IF rf (ÅIF) och Sibbo kommun för perioden 2020-2021
231 Östersundom-toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2019-2021 / Att tillsätta Östersundomkommittén för mandatperioden 2019-2021
232   Kerava-Nikkilä -ohjausryhmän toimeksiannon laajentaminen / Att utvidga uppdraget för Kervo-Nickby-styrgruppen
233   Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylandin yhtymähallituksen jäsenten valinta ajalle 1.6.2019 - 31.12.2019 / Val av ledamöter till Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands samkommunstyrelse för tiden 1.6.2019 - 31.12.2019
234   Valtuuston kokouksessa 3.6.2019 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 3.6.2019
235   Ilmoitusasiat / Delgivningar
236   Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
237   Edustajan nimeäminen yhtiökokoukseen - EdupoliPointCollege Oy / Att utse en representant till bolagsstämma - EdupoliPointCollege Oy / Careeria Oy jatkokokous 8.8.2019 / Careeria Oy fortsatt möte 8.8.2019
238   Sopimus Sipoonranta Oy / Avtal Sipoonranta Oy
239   Kehitysjohtajan viran täyttäminen/haastatteluryhmän täydentäminen / Att besätta tjänsten som utvecklingsdirektör/att komplettera intervjugruppen

Ledamot Uppgift
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Karjalainen Virpi varajäsen/ersättare
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Heikel Johanna asiantuntija/ sakkunnig
Kokko Leena asiantuntija/ sakkunnig
Lyytinen Jarkko asiantuntija/ sakkunnig