Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Protokoll 13.05.2019 klo 18:20 - 19:50 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
42   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
43   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
44   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
45 TM2 Talman keskustan eteläosan asemakaava / Detaljplan för Tallmo centrum, södra delen
46   Lausunto Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksesta / Utlåtande om förslaget till Nylandsplan 2050
47   Tuusulan yleiskaava 2040 lausuntopyyntö / Tusby generalplan 2040 begäran om utlåtande
48   Järvenpään yleiskaava 2040 kaavaluonnos / Träskända generalplaneutkast 2040
49 Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 543 tontti 2, Betoco Asunnot Oy / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 543 tomt 2, Betoco Asunnot Oy
50 Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 545 tontti 1, Alfamark Oy / kumoaminen sekä myynti Tila Group Oy:lle / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 545 tomt 1, Alfamark Oy / upphävande och säljning till Tila Group Oy
51 Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 546 tontti 1, Suomen puukerrostalot Oy / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 546 tomt 1, Suomen puukerrostalot Oy
52 Jokilaakson asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 5062, tontti 1, Elanta Oy / Tomtförsäljning på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5062, tomt 1, Elanta Oy
53 Söderkullan taajaman korttelin 39, Amiraalintie 4, tontinmyynti / Tomtförsäljning kvarteret 39, Amiralsvägen 4, i Söderkulla tätort
54 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Arrende av fast egendom, Kallbäck Fbk r.f
55 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1536 T1, 753-423-23-86 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1536 T1, 753-423-23-86
56   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser

Ledamot Uppgift
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Viita Mari jäsen/ledamot
Wikström Mia jäsen/ledamot
Åström Magnus jäsen/ledamot
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Lindqvist Kaj Kh:n pj/Kst:s ordf.
Pokkinen Ahti nuor.valt.ed./ungd.fullm.repr.
Grannas Mikael esittelijä/föredragande
Tanskanen Tiina pöytäkirjanpit./protokollför.
Kaski Suvi asiantuntija/sakkunnig
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig