Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Protokoll 14.05.2019 klo 17:30 - 19:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
19   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
20   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
21   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
22 Omaishoidon palvelustelisääntökirjan täydentäminen 1.6.2019 lähtien / Komplementering av regelboken för servicesedel fr.om. 1.6.2019
23 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2018 / Social- och patientombudsmannens rapport för år 2018
24 Söderkullan terveysaseman korjaustarpeet ja aseman tulevaisuus / Söderkulla hälsostations reparationsbehov och stationens framtid
25   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Röman Micaela pj/ordf.
Manninen-Ollberg Marja vara pj/vice ordf.
Forss Maria jäsen/ledamot
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Jankkari Liisa varajäsen/ersättare
Sandström Stefan kh:n ed./kst:s repr.
Lindqvist Kaj kh:n pj./kst:s ordf.
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Mickos Anders esittelijä/föredr.
Maja Paulina sihteeri/sekr.