Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Protokoll 01.04.2019 klo 17:00 - 20:40 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
40   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
41   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
42   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
43   Talousarvion 2019 investointiosan käyttösuunnitelman seuranta 2kk ja ennuste / 2månaders uppföljning och prognos av investeringsdelens användningsplan i budgeten 2019
44 Valiokunnan määrittelemät peruskorjauskohteet / Utskottets angivna renoveringsobjekt
45 Aloite kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Salparin kylän ja maantien 170 välillä/Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä / Motion om att bygga en gång- och cykelväg mellan Salpar by och landsväg 170/Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
46 Aloite pyörätien tai ulkoilutien rakentamisesta Söderkullan ja Nikkilän välille / Motion om att bygga en cykelväg eller en friluftsled mellan Söderkulla och Nickby - Tom Sundbäck m. fl.
47 Aloite katukilpien ja tienviittojen kunnostamisesta/Marja Manninen-Ollberg ym. / Motion om att iståndsätta gatu- och vägskyltar
48 Aloite asukasturvallisuuden lisäämiseksi Nikkilän Isotalontielle/Tiina Sinkkonen y.m. / Motion om ökande av beboendetryggheten på Storbondsvägen
49   Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Haikonen Ville Nuor.valt.ed./Ungdomsfull.
Oksanen Ari Kh edust./Kst repr.
Myllyvirta Ilari Esitt./Föredr.
Heikkinen Ilona Asiantuntija/Sakkunnig
Saarenpää Heidi Kuntatekn.pääll/kommuntekn.chef
Pohjonen Juha Tilapalvelup. / Lokalservicechef
Frisk Edward Invest.pääl./Investeringschef
Hartikainen Ossi Asiantuntija/Sakkunnig
Ek Daisy Pöytäkirjanpit./Protokollför.