Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Protokoll 24.04.2019 klo 17:50 - 20:16 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
36   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
37   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
38   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
39 Lausunto luonnoksesta jätehuoltomääräyksiksi / Utlåtande om utkastet till avfallshanteringsföreskrifter - Uudenmaan jätehuoltoviranomainen / Nylands avfallshanteringsmyndighet
40 Lausunto asumisessa syntyvän jätevesilietteen kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelua varten / Utlåtande för beredning av beslut om transportsystemet för avloppsslam från boende - Uudenmaan jätehuoltoviranomainen / Nylands avfallshanteringsmyndighet
41 Rakennustöiden keskeyttäminen, Meriläntie 96 / Avbrytande av byggnadsarbeten, Merilävägen 96
42 Uhkasakon tuomitseminen, Malmkärr RN: 17:7 / Utdömande av vite, Malmkärr Rnr 17:7
43 Rakennuslupa 19-0146-R, hoivakoti, Löydöstie 4 / Bygglov 19-0146-R, vårdhem, Fyndvägen 4
44 Rakennusluvan muutos 19-0144-RM, PT-logistiikkakeskuksen laajennus, Keuksuontie 3 / Ändringslov 19-0144-RM, tillbyggnad till logistikbyggnad, Keuksuovägen 3
45   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
46   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Tapio Pauliina varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare