Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Protokoll 01.04.2019 klo 18:00 - 19:40 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
31   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
32   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
33   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
34 Kaavoitusohjelma / Planläggningsprogram 2019-2023
35   Sipoon lausunto Vantaan yleiskaavaluonnoksesta 2020 / Sibbo kommuns utlåtande om Vandas generalplaneutkast
36 K9 Söderkullan yritysalueen asemakaavamuutos / K9 Detaljplaneändring för Söderkulla företagsområde
37 Jokilaakson asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 5056 / Tomtförsäljning på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5056
38 Sibbesborgin liikealueen tontinmyynti, kiinteistö K101 T3 753-414-3-144 / Tomtförsäljning i Sibbesborg företagspark, fastighet K101 T3 753-414-3-144
39 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Bastukärrin asemakaava-alueelta, kortteli 704, TT Estate Oy / Arrende av fast egendom på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, TT Estate Oy
40 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1535 T1, 753-423-6-197 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T1, 753-423-6-197
41 Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser

Ledamot Uppgift
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Hindsberg Jan varajäsen/ersättare
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Pokkinen Ahti nuor.valt.ed./ungd.fullm.repr.
Wikström Mia jäsen/ledamot
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Tanskanen Tiina pöytäkirjanpit./protokollför.
Kaski Suvi asiantuntija/ sakkunnig
Lyytinen Jarkko asiantuntija/ sakkunnig
Träskelin Heidi asiantuntija/ sakkunnig