Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Protokoll 02.04.2019 klo 17:30 - 19:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
14   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
15   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
16   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
17 Ulkopaikkakuntalaisten asiakkaiden perusterveydenhuollon laskutushintojen vahvistaminen 2019/ Fastställande av faktureringspriserna inom primärhälsovården för utomsocknes klienter 2019
18   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Röman Micaela pj/ordf.
Huotari Juha jäsen/ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Jankkari Liisa varajäsen/ersättare
Sandström Stefan kh:n ed./kst:s repr.
Väyrynen Pasi-Ilkka varajäsen/ersättare
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Maja Paulina sihteeri/sekr.
Mickos Anders
Träskelin Heidi