Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Protokoll 27.03.2019 klo 18:18 - 20:22 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
24   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
25   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
26   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
27 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle maa-ainesluvasta RAKYMP 12.12.2018 § 137 Rudus Oy tehdystä valituksesta / Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvär i ärende RAKYMP 12.12.2018 § 137 Rudus Oy
28 Sipoon kunnan edustajan nimeäminen Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2019 / Utnämnande av Sibbo kommuns representant till Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.:s stadgeenliga vårmöte 2019
29 Rakennusvalvonnan lausunto Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotuksesta / Byggnadstillsynens utlåtande om planförslaget för delgeneralplanen för Norra Paipis
30   Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisen määräyksen antaminen kiinteistökohtaisesta talousjätevesien käsittelystä ja 184 §:n mukaisen juoksevan uhkasakon asettaminen määräyksen tehosteeksi / Föreläggande om fastighetsspecifik behandling av hushållsavloppsvatten i enlighet med 175 § i miljöskyddslagen samt förening av föreläggandet med ett hot om löpande vite i enlighet med 184 § i miljöskyddslagen - kiinteistö / fastighet Vernamo
31 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 19-0043-SUP, Kalliorinne / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 19-0043-SUP, Bergsbrinken
32 Poikkeamispäätös 19-0100-POI, Löydöstie 4 / Undantagsbeslut 19-0100-POI, Fyndvägen 4
33 Rakennuslupa 19-0103-R, varastorakennuksen rakentaminen, Keuksuontie 10 / Bygglov 19-0103-R, byggande av lagerbyggnad, Keuksuovägen 10
34   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
35   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Vestman Heikki jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Buddas Pirkko jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Rantala Juhani varajäsen/ersättare
Tamminen Ari varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Mäntyoja Tytti asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare