Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Protokoll 26.02.2019 klo 16:30 - 20:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
67   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
68   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
69   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
70   Tilojen vuokraaminen Lival Oy:ltä / Att hyra lokaler av Lival Ab
71 Kiinteän omaisuuden ostaminen, määräala kiinteistöstä Mix 753-423-7-119 / Inköp av fast egendom, ett outbrutet område av fastigheten Mix 753-423-7-119
72 Sopimus rakentamisvelvoitteen määräajan pidentämisestä Pähkinälehdon asemakaava-alueella K534 / Avtal om förlängning av byddnadsförpliktelsen på Hassellundens detaljplaneområde K534
73 Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 547 tontti 1, Talosi Yhtiöt Oy / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 547 tomt 1, Talosi Yhtiöt Oy
74 Palveluverkkosuunnitelman selvitysten toimeenpanosuunnitelma / Plan för genomförande av utredningar i samband med servicenätplanen
75   Ylimääräinen valtionosuus Sipoon opistolle Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen järjestämiseksi lukuvuonna 2018-2019 ja syyslukukaudelle 2019 / Extra statsandel till Sibbo institutet för att ordna undervisning i Läs- och skrivfärdigheter läsåret 2018-2019 och höstterminen 2019
76 Vuoden 2018 talousarvion ylitykset / Överskridningar i budgeten för år 2018
77 Aloite kieltenopetuksen varhentamisesta/Kokoomuksen valtuustoryhmä / Motion om att tidigarelägga språkundervisningen/Samlingspartiets fullmäktigegrupp, Läroplanen och språkprogrammet för den grundläggande utbildningen - tidigareläggning av A1-
78   Ilmoitusasiat / Delgivningar
79 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
80 Helsingin hallinto-oikeuden päätös asemakaavanmuutoksen hyväksymistä koskevien valitusten johdosta/B 16 Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutos / Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvär över godkännande av detaljplaneändring/B 16 Detaljplaneändring för rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören
81 Kiinteän omaisuuden ostaminen, 753-419-4-377 Majkärr / Inköp av fast egendom, 753-419-4-377 Majkärr
82   Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen/Eduskuntavaalit 2019 / Att tillsätta valnämnder och valbestyrelse/Riksdagsvalet 2019
83   Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen/Europarlamenttivaalit 2019 / Att tillsätta valnämnder och valbestyrelse/Europaparlamentsvalet 2019

Ledamot Uppgift
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan varajäsen/ersättare
Salo Juha jäsen/medlem
Wikström Mia varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Kokko Leena asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Torsell Kurt asiantuntija/sakkunnig