Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Protokoll 18.03.2019 klo 17:00 - 19:35 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
20   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
21   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
22   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
23 TM3 Talma Hills loma-asunnot, asemakaava / Detaljplan för Talma Hills, fritidsbostäder
24 RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos / Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen
25 E4A Jontaksen urheilupuiston asemakaava / E4A Detaljplan för Jontas idrottspark
26   G27 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava / G27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog
27 Kiinteän omaisuuden ostaminen, kiinteistö Ängsdal 753-414-1-81 / Inköp av fast egendom, fastigheten Ängsdal 753-414-1-81
28 Jokilaakson asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 5056 / Tomtförsäljning på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5056
29 Sibbesborgin liikealueen tontinmyynti, kortteli 124, Baufix Oy / Tomtförsäljning i Sibbesborg företagspark, kvarter 124, Baufix Oy
30   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser

Ledamot Uppgift
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Hindsberg Jan varajäsen/ersättare
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi varajäsen/ersättare
Pokkinen Ahti nuor.valt.ed./ungd.fullm.repr.
Wikström Mia jäsen/ledamot
Grandell Nina pöytäkirjanpit./protokollför.
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Kaski Suvi asiantuntija/sakkunnig