Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Protokoll 11.02.2019 klo 17:00 - 18:51 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
10   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
11   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
12   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
13 S20 Söderkullan kartanon asuinalueen kaavaluonnos / Detaljplan för Söderkulla gård bostadsområde, utkast
14 K9 Söderkullan yritysalueen asemakaavamuutos, ehdotus / K9 Detaljplaneändring för Söderkulla företagsområde, förslag
15 Sopimus rakentamisvelvoitteen määräajan pidentämisestä Pähkinälehdon asemakaava-alueella K534 / Avtal om förlängning av byddnadsförpliktelsen på Hassellundens detaljplaneområde K534
16 Kiinteän omaisuuden ostaminen, määräala kiinteistöstä Mix 753-423-7-119 / Inköp av fast egendom, ett outbrutet område av fastigheten Mix 753-423-7-119
17 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 704, Den Finland Oy / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, Den Finland Oy
18 Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 547 tontti 1, Talosi Yhtiöt Oy / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 547 tomt 1, Talosi Yhtiöt Oy
19   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser

Ledamot Uppgift
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Viita Mari jäsen/ledamot
Wikström Mia jäsen/ledamot
Åström Magnus jäsen/ledamot
Pokkinen Ahti nuor.valt.ed./ungd.fullm.repr.
Grannas Mikael esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpit./protokollför.
Kuusimäki Aino asiantuntija/sakkunnig
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig