Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Protokoll 27.02.2019 klo 17:10 - 18:06 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
13   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
14   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
15   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
16 Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa / Miljövårdsmyndighetens taxa i Sibbo kommun 2019
17 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen maksusta/kielteinen päätös varastohallin rakentamiseksi / Rättelseyrkande angående betalning av avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut/nekat beslut för byggande av lagerhall - Hienola 2-36
18 Lausunto suunnittelutarveratkaisua 18-0453-SUU koskevasta valituksesta Helsingin hallinto-oikeudelle / Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol gällande besvär mot avgörande av planeringsbehov 18-0453-SUU
19 Lausunto suunnittelutarveratkaisua 18-0407-SUU koskevasta valituksesta Helsingin hallinto-oikeudelle / Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol gällande besvär mot avgörande av planeringsbehov 18-0407-SUU
20   Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 19-0024-SUP, Bergåsantie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 19-0024-SUP, Bergåsavägen
21 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 19-0058-SUP, Svartbölentie 10 / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 19-0058-SUP, Svartbölevägen 10
22   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
23   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Buddas Pirkko jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Tamminen Ari varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare