Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Protokoll 30.01.2019 klo 17:37 - 19:25 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4   Vuoden 2019 uudet virat ja toimet: tekniikka- ja ympäristöosasto / Nya tjänster och befattningar år 2019: avdelningen för teknik och miljö - RAKYMP
5 Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksista / Utlåtande om marktäktstillstånds- och miljötillståndsansökningar - NCC Industry Oy, Pornainen / Borgnäs (Laha)
6 Vastaselitys valituksen johdosta annettuihin lausuntoihin ja vastineeseen koskien ampumaradan ympäristöluvan muuttamista ja toiminnan aloittamislupa / Genmäle till utlåtanden och bemötandet givna angående besvär gällande ändring av skjutbanans miljötillstånd samt tillstånd för inledande av verksamheten - Suomen Metsästysyhdistys ry. / Finska jaktföreningen rf.
7 Uudistetun rakennusjärjestyksen voimaansaattaminen / Ikraftträdande av den förnyade byggnadsordningen
8 Lausunto poikkeamispäätöstä 18-0348-POI koskevasta valituksesta Helsingin hallinto-oikeudelle / Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol gällande besvär mot undantagsbeslut 18-0348-POI
9 Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol gällande besvär mot undantagsbeslut 18-0344-POI / Lausunto poikkeamispäätöstä 18-0344-POI koskevasta valituksesta Helsingin hallinto-oikeudelle
10 Lausunto poikkeamispäätöstä 18-0338-POI koskevasta valituksesta Helsingin hallinto-oikeudelle / Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol gällande besvär mot undantagsbeslut 18-0338-POI
11   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
12   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Vestman Heikki jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare