Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Protokoll 22.01.2019 klo 17:30 - 18:27 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4 Sosiaali- ja terveysosaston laskujen hyväksyminen vuonna 2019 / Godkännande av räkningar år 2019 inom social- och hälsovården
5   Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen turvapuhelinpalveluista sekä turvapuhelinpalveluiden hankinta Sipoon kunnan ikääntyneiden palveluiden asiakkaille / Anslutning till KL-Kuntahankinnat Oy:s ramavtal om trygghetstelefonservice samt upphandling av trygghetstelefonservice för klienter inom äldreomsorgen.
6 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman hyväksyminen / Godkännande av dispositionsplanen för social- och hälsovårdsutskottet 2019
7   Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden järjestämisen jatkaminen Lähitaksin kanssa / Skötandet av färdtjänst enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen tillsammans med Lähitaksi
8   Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kilpailutukseen osallistuminen / Deltagande i upphandling gällande färdtjänst enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen

Ledamot Uppgift
Röman Micaela pj/ordf.
Forss Maria jäsen/ledamot
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Väyrynen Pasi-Ilkka varajäsen/ersättare
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Lettenmeier Laura sihteeri/sekr.