Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Protokoll 21.01.2019 klo 17:00 - 19:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4 Kiinteän omaisuuden ostaminen, 753-419-4-377 Majkärr / Inköp av fast egendom, 753-419-4-377 Majkärr
5 Eriksnäsin asemakaava-alueen tonttien myynti korttelissa 1031 / Tomtförsäljning på Eriksnäs detaljplaneområde i kvarter 1031
6 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 704, TT Estate Oy / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, TT Estate Oy
7 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Bastukärrin asemakaava-alueelta, kortteli 704, TT Estate Oy / Arrende av fast egendom på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, TT Estate Oy
8 Rakentamisvelvoitemääräajan pidentäminen Sipoon Jokilaakson asemakaava-alueella, 753-423-4-134 / Förlängning av den utsatta tiden av byggnadsförpliktelsen på Sibbo Ådals detaljplaneområde, 753-423-4-134
9   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser

Ledamot Uppgift
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Viita Mari jäsen/ledamot
Åström Magnus jäsen/ledamot
Lindqvist Kaj KH:n pj/KST ordf.
Grannas Mikael esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpit./protokollför.