Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Protokoll 12.12.2018 klo 17:00 - 20:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
113   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
114   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
115   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
116 Sipoon kunnan lausunto Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman MAL 2019 luonnoksesta sekä sen vaikutustenarviointiselostuksesta / Sibbo kommuns utlåtande om Helsingforsregionens markanvändning, boende och trafik MAL 2019-planutkast samt tillhörande utkast till beskrivningen av konsekvensbedömningen
117   Sopimus Sipoonranta Oy / Avtal Sipoonranta Oy
118 Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä - Keravan Energia Oy / Avtal om inledande av detaljplanering - Keravan energia Oy
119   Rakentamisvelvoitemääräajan pidentäminen Sipoon Jokilaakson asemakaava-alueella, 753-423-4-134 / Förlängning av den utsatta tiden av byggnadsförpliktelsen på Sibbo Ådals detaljplaneområde, 753-423-4-134
120 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 704, Talosi Yhtiöt Oy / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, Talosi Yhtiöt Oy
121 Jokilaakson asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 5050, Sievitalo Hyvinvointitilat Oy / Tomtförsäljning på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5050, Sievitalo Hyvinvointitilat Oy
122 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1537 T2, 753-423-6-202 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1537 T2, 753-423-6-202
123 Vuokrasopimuksen muutos Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1522 T3, 753-423-23-73 / Ändring av arrendeavtal på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1522 T3, 753-423-23-73
124 Vuokrasopimuksen irtisanominen / Uppsägning av arrendeavtal / Steplong Oy
125   Maankäyttöjaoston kokousaikataulu 2019 / Mötestidtabell för markanvändningssektionens möten 2019
126   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser

Ledamot Uppgift
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Viita Mari jäsen/ledamot
Wikström Mia jäsen/ledamot
Hindsberg Jan varajäsen/ersättare
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Grannas Mikael esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpit./protokollför.
Jama Kaisa asiantuntija/sakkunnig
Lindqvist Kaj KH:n pj/KST ordf.