Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Protokoll 18.12.2018 klo 17:30 - 19:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
83   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
84   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
85   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
86 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman hyväksyminen / Godkännande av dispositionsplanen för social- och hälsovårdsutskottet 2019
87   Vuoden 2019 uudet virat ja toimet/ Nya tjänster och befattningarn år 2019
88 Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2019 taksojen ja maksujen tarkistaminen / Justering av taxor och avgifter inom social- och hälsovården för år 2019
89 Itä-Uudenmaan alueelliseen kotisairaalahankkeeseen osallistuminen / Deltagande i östra Nylands regionala hemsjukhusprojekt
90 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen turvapuhelinpalveluista sekä turvapuhelinpalveluiden hankinta Sipoon kunnan ikääntyneiden palveluiden asiakkaille / Anslutning till KL-Kuntahankinnat Oy:s ramavtal om trygghetstelefonservice samt upphandling av trygghetstelefonservice för klienter inom äldreomsorgen.
91 Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta, palvelutuottajien valinta / Upphandling av Nylands barnskyddstjänster dygnet runt, val av serviceproducenter
92   Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hankinta, palvelutuottajien valinta / Boendetjänster för klienter i rusmedels- eller mentalvårdsrehabilitering, val av serviceproducenter
93 Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinta, palvelutuottajien valinta / Upphandling av barnskyddets öppen- och eftervårdstjänster, val av serviceproducenter
94 Aloite seksuaalisen ahdistelun ja väkivallan ennaltaehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta/Elvira Kaiser ym. / Motion om att främja förebyggandet av och ingripandet efter sexuella antastanden och sexuellt våld/Elvira Kaiser m.fl.
95 Aloite ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi / Kicka Lindroos ym. / Motion om utökande av motionsservice för åldringar / Kicka Lindroos m.fl.

Ledamot Uppgift
Röman Micaela pj/ordf.
Manninen-Ollberg Marja vara pj/vice ordf.
Forss Maria jäsen/ledamot
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Jankkari Liisa varajäsen/ersättare
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Lettenmeier Laura sihteeri/sekr.
Mickos Anders
Räsänen Helena
Putus Marianne
Grön Bodil
Lindqvist Kaj kh:n puheenjohtaja/kst:s ordförande