Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Protokoll 26.11.2018 klo 17:30 - 18:35 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
75   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
76   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
77   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
78   Vammaisneuvoston jäsenen ja varajäsenen valinta / Val av medlem och ersättare till handikapprådet
79   Maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran vakinaistaminen / Att ändra en tidsbunden socialarbetartjänst till en fast tjänst inom invandrartjänster
80   Taloudellisen tuen (toimeentulotuen) uusien alueellisten ohjeiden käyttöönotto / Ibruktagande av de nya regionala direktiven för ekonomiskt stöd (utkomststöd)
81   Vuoden 2019 kokouspäivien päättäminen / Fastställande av datum för sammanträden år 2019
82 Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Röman Micaela pj/ordf.
Manninen-Ollberg Marja vara pj/vice ordf.
Forss Maria jäsen/ledamot
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Jankkari Liisa varajäsen/ersättare
Kähkönen Sara-Sofia Nuorisov.edustaja
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Lettenmeier Laura sihteeri/sekr.
Mickos Anders