Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Protokoll 12.12.2018 klo 17:00 - 22:50 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
132   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
133   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
134   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
135   Rakennus- ja ympäristövaliokunnan kokousaikataulu keväälle 2018 / Byggnads- och miljöutskottets mötestidtabell för våren 2018
136 Ympäristölupa, kallion louhinta, louheen murskaus sekä ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus / Miljötillstånd, bergsbrytning och krossing av sprängsten och mottagning och krossning av överskottssprängsten - Rudus Oy, Box
137 Maa-aineslupa / Tillstånd för täktverksamhet - Rudus Oy, Box
138 Vastaus aloitteeseen kunnallisen byrokratian purkamisesta ja tilan luomisesta yrittäjyydelle ja toimeliaisuudelle/Heikki Vestman ym. / Svar till motionen gällande minskning av den kommunala byråkratin och skapande av utrymme för företagsamhet/Heikki Vestman m.fl. - RAKYMP
139 Katsaus ympäristövalvonnan käsittelyssä olevista lupa-asioista / Översikt över lovärenden som är under behandling i miljöövervakningen
140 Lausunto NCC Industry Oy:n Pornaisten maakaatopaikkahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / Utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen, NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats i Borgnäs
141 Lausunto, kaivoksen esimurskausta koskeva toiminnan muutos ja toiminnan aloittamislupa / Utlåtande, ändring av verksamhet gällande förkrossning vid gruvan samt tillstånd för inledande av verksamheten - Nordkalk Oy, Kalkkiranta, 753-432-5-2
142   Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 18-0433-SUP, Falkbergintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 18-0433-SUP, Falkbergsvägen
143   Avgörande som gäller planeringsbehov 18-0452-SUU, Gumbovägen / Suunnittelutarveratkaisu 18-0452-SUU, Gumbontie
144 Suunnittelutarveratkaisu 18-0407-SUU, Stuvunäsintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 18-0407-SUU, Stuvunäsvägen
145 Suunnittelutarveratkaisu 18-0453-SUU, Blåfieldintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 18-0453-SUU, Blåfieldsvägen
146 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 18-0446-SUP, Taksvärkintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 18-0446-SUP, Dagsverksvägen
147   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
148   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Vestman Heikki jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Tapio Pauliina varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Ruponen Saija asiantuntija/sakkunnig
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare