Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Protokoll 18.12.2018 klo 17:00 - 21:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
150   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
151   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
152   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
153 Aloite biopolttoaineisiin siirtymisestä / Motion om att övergå tillbiobränsle / Sami Virpiö ym.
154   Talousarvion 2018 investointiosan toisen lisämäärärahan kohdentaminen / Budgeten 2018, fördelning av det andra tilläggsanslaget i investeringsdelen
155   Sipoonlahden koulun laajennus ja muutostyöt, kolmannen osapuolen tarkastus / Sipoonlahden koulus utvidgning och ombyggnadsarbeten, granskning av tredje part
156   Teknisen valiokunnan kokousaikataulu vuodelle 2019 / Tekniska utskottets mötestidtabell för året 2019
157   Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden
158   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Boman Rainer Puh.joht./Ordf.
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Alasara Sami Varajäsen/Ersättare
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Myllyvirta Ilari Esitt./Föredr.
Saarenpää Heidi Kuntatekn.pääll/kommuntekn.chef
Pohjonen Juha Tilapalvelup. / Lokalservicechef
Frisk Edward Invest.pääl./Investeringschef
Haakana Jukka Rak.ins/Husbyggn.ing.
Ek Daisy Pöytäkirjanpit./Protokollför.