Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Protokoll 03.12.2018 klo 17:00 - 21:40 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
137   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
138   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
139   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
140 Ylläpitosiivouksen sijaistuspalvelu, käyttöönottosiivous, perussiivous ja ikkunoiden puhdistus/Siivousyrityksen valinta / Vikariattjänster för underhållsstädningen, ibruktagningsstädning, grundlig städning och fönsterputsning/Val av städföretag
141 Päiväkotien siivous- ja ruokapalveluiden hankinta / Anskaffning av städ- och kostservice till daghemmen
142 Jokilaakson viheralueiden ja puiston suunnitelmien asettaminen nähtäville / Till påseende planerna för grön- och parkområden i Sibbo Ådal
143 Nikkilän Itäisen Jokipuiston rakennus 58, Pumppaamo, myyntiin asettaminen / Försäljning av byggnad 58, pumphuset i Sibbo Ådal
144 Vammaisneuvoston jäsenen ja varajäsenen valinta / Val av medlem och ersättare till handikapprådet
145 Aloite pyörätien tai ulkoilutien rakentamisesta Söderkullan ja Nikkilän välille / Motion om att bygga en cykelväg eller en friluftsled mellan Söderkulla och Nickby - Tom Sundbäck m. fl.
146 Aloite kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Salparin kylän ja maantien 170 välillä/Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä / Motion om att bygga en gång- och cykelväg mellan Salpar by och landsväg 170/Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
147 Talousarvion 2018 investointiosan lisämääräraha, toinen käsittely / Tilläggsanslag för investeringsdelen i budgeten för år 2018
148   Ilmoitusasiat / Delgivningar
149   Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Boman Rainer Puh.joht./Ordf.
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Oksanen Ari Kh edust./Kst repr.
Myllyvirta Ilari Esitt./Föredr.
Sirén Lari vt kuntatekn.pääll/tf komm.tekn.chef
Saarenpää Heidi Kuntatekn.pääll/kommuntekn.chef
Pohjonen Juha Tilapalvelup. / Lokalservicechef
Frisk Edward Invest.pääl./Investeringschef
Kemiläinen Johanna Siiv.palv.esim./städserv.chef
Soosalu Merja Henkilöstöpääl./Personalchef
Ek Daisy Pöytäkirjanpit./Protokollför.