Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Protokoll 06.11.2018 klo 16:30 - 18:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
284   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
285   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
286   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
287 Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma 2018 - 2021 / Östra Nylands säkerhetsprogram 2018 - 2021
288   Eron myöntäminen, henkilöstöpäällikkö Merja Soosalu / Att bevilja avsked, personalchef Merja Soosalu
289   Henkilöstöpäällikön viran täyttäminen / Att besätta tjänsten som personalchef
290   Peruskoulun ja lukion lehtorin viran muuttaminen peruskoulun lehtorin viraksi / Att ändra en tjänst som lektor för grundskolan och gymnasiet till en tjänst som lektor för grundskolan
291   Edustajan valitseminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokoukseen / Att utse en representant till samkommunsstämman för Samkommunen Helsingforsregionens trafik
292 Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelma / Budget för år 2019 och ekonomiplan för åren 2019-2021
293 Aloite moduulirakenteisista väistötiloista/Tapio Virtanen ym. / Motion om anskaffning av flyttbara elementbyggnader/Tapio Virtanen m.fl.
294 Aloite varikon uudesta käyttötarkoituksesta/Perussuomalaiset / Motion om nytt användningsändamål för kommunens depå/Sannfinländarna
295 Aloite uusista ratkaisuista sisäilmaongelmiin / Motion om nya lösningar på inneluftsproblem - Heikki Westman m.fl.
296 Aloite sipoolaisten lasten ja nuorten harrastuksien tukemiseksi / Motion om att stödja hobbyverksamhet för barn och unga i Sibbo/Juha Salo m.fl.
297 Aloite Sipoon kunnan uimarantojen järjestyssääntöjen muuttamiseksi / Motion om att ändra ordningsstadgorna för Sibbo kommuns badstränder
298   Ilmoitusasiat / Delgivningar
299   Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
300 Työpaikkakadun rakentaminen, urakoitsijan valinta / Val av entreprenör för byggande av Arbetsplatsgatan

Ledamot Uppgift
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Rantala Juhani varajäsen/ersättare
Elfgren Thomas jäsen/medlem
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Liljeström Maria varajäsen/ersättare
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Soosalu Merja asiantuntija/sakkunnig
Torsell Kurt asiantuntija/sakkunnig
Lönnroth Rita asiantuntija/sakkunnig