Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Protokoll 19.11.2018 klo 17:15 - 19:25 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
102   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
103   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
104   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
105 G26 Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotus / Förslag till delgeneralplan för Norra Paipis
106 M4 Massbyn lämpökeskuksen asemakaavan muutos / M4 Detaljplaneändring för Massby värmecentral
107 Sipoon kunnan lausunto Uusimaa -kaavan 2050 luonnoksesta / Sibbo kommuns utlåtande över planutkastet för Nylandsplanen 2050
108 Kalliomäen asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 593, A-Kruunu Oy / Tomtförsäljning på Stenkullas detaljplaneområde, kvarter 593, A-Kruunu Oy
109 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Vaahteramäen yrityspuiston alueelta / Utarrendering av fast egendom i Lönnbacka företagspark
110 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta/Master Yhtiöt Oy / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde/Master Yhtiöt Oy
111   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelser
112   Ylimääräisen kokouksen päivämäärän päättäminen / Fastställande av datum för ett extra möte

Ledamot Uppgift
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Viita Mari jäsen/ledamot
Wikström Mia jäsen/ledamot
Åström Magnus jäsen/ledamot
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Lindqvist Kaj KH:n pj/KST ordf.
Grannas Mikael esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpit./protokollför.
Jama Kaisa asiantuntija/sakkunnig