Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Protokoll 30.10.2018 klo 17:15 - 18:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
264   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
265   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
266   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
267 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Martnet Osuuskunnan pankkilainalle / Att bevilja proprieborgen för Andelslaget Martnets banklån
268 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava-alueen AO-tonttien myynti / AO-tomternas försäljning på detaljplaneområdet Bybergsvägens egnahemstomter
269 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1535 T2, 753-423-6-198 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T2, 753-423-6-198
270 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1535 T3, 753-423-6-199 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T3, 753-423-6-199
271 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1535 T4, 753-423-6-200 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T4, 753-423-6-200
272 Suostumus rakentamattoman tontin edelleen luovutukseen Pähkinälehdon asemakaava-alueella K534 / Samtycke till överlåtelse av obebyggd tomt på Hassellundens detaljplaneområde K534
273   Vuoden 2018 talousarvion muutokset / Ändring av budgeten för år 2018
274 Perussopimuksen hyväksyminen; Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland / Att godkänna grundavtal för Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
275 Uuden Rosk´n Roll Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen / Att godkänna delägaravtalet för det nya Rosk´n Roll Ab
276   Edustajan nimeäminen Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokoukseen / Att utse en representant till bolagsstämman för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
277 Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2019 / Kommunstyrelsens möten år 2019
278 Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma 2018 - 2021 / Östra Nylands säkerhetsprogram 2018 - 2021
279   Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
280   Ilmoitusasiat / Delgivningar
281 Kiinteän omaisuuden vuokrauspäätöksen muutos Kartanonrinteen asemakaava-alueella, K1536 T2 753-423-23-87 / Ändring av utarrenderingsbeslutet av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1536 T2 753-423-23-87
282 Kiinteän omaisuuden vuokrauspäätöksen muutos Kartanonrinteen asemakaava-alueella, K1530 T3 753-412-3-54 / Ändring av utarrenderingsbeslutet av fastegendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1530 T3 753-412-3-54
283   Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelma / Budget för år 2019 och ekonomiplan för åren 2019-2021

Ledamot Uppgift
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Elfgren Thomas jäsen/medlem
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Sandström Stefan varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Torsell Kurt asiantuntija/sakkunnig