Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Protokoll 22.10.2018 klo 09:00 - 20:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
254   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
255   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
256   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
257   Vuoden 2019 tuloveroprosentin vahvistaminen / Att fastställa inkomstskattesatsen för år 2019
258   Vuoden 2019 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen / Att fastställa fastighetsskatteprocenterna för år 2019
259   Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelma / Budget för år 2019 och ekonomiplan för åren 2019-2021
260   Valtuuston kokouksessa 8.10.2018 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 8.10.2018
261   Ilmoitusasiat / Delgivningar
262   Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
263   Inveonin koulutustoimintojen luovuttaminen Prakticumille; evästys kunnan edustajalle Inveonin hallituksen jäsenelle / Att överlåta Inveons utbildningsverksamhet till Prakticum; vägkost till kommunens representant i Inveons styrelse

Ledamot Uppgift
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Åström Magnus varajäsen/ersättare
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Kokko Leena asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Soosalu Merja asiantuntija/sakkunnig
Torsell Kurt asiantuntija/sakkunnig
Nyberg Kasper valt II varapj./fullm. II viceordf.
Saarnio Sini-Pilvi valt III varapj./fullm. III viceordf.
Kuntsi Eva valt. IV varapj./fullm. IV viceordf.