Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Protokoll 23.10.2018 klo 17:30 - 18:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
69   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
70   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
71   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
72 Osavuosikatsaus 31.8.2018, Sosiaali- ja terveysosasto/ Delårsöversikt 31.8.2018, Social- och hälsovårdsavdelningen
73   Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2018 talousarviomäärärahan tarkistaminen / Justering av social- och hälsovårdens anslag i budgeten för år 2018
74   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Röman Micaela pj/ordf.
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Jankkari Liisa varajäsen/ersättare
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/ledamot
Kuntsi Eva varajäsen/ersättare
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Väyrynen Pasi-Ilkka varajäsen/ersättare
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Träskelin Heidi sihteeri/sekr.